Harmonogram Rekrutacji
Redaktor: Roland Wójcik   
26.05.2009.
 Gimnazjalisto aby zobaczyć Harmonogram rekrutacji kliknij tutaj !!!

Harmonogram działań gimnazjalisty 
rejestrującego się samodzielnie w Systemie

Okres

 Rodzaj działania
od 18 maja 
do 15 czerwca
godz. 15 
Kandydat zakłada swoje konto w Systemie.
Kandydat wybiera szkoły oraz układa listę oddziałów, do
których chce kandydować w kolejności od najbardziej do
najmniej preferowanego.
Kandydat drukuje podanie z Systemu.
Wydrukowane podanie podpisane przez siebie i rodziców
(prawnych opiekunów) oraz potwierdzone we właściwych
szkołach zaświadczenia i dokumenty, kandydat zanosi do
szkoły, w której jest oddział wybrany przez niego jako
pierwszy – jest to szkoła pierwszego wyboru.
od 19 czerwca
do 23 czerwca
Kandydat wprowadza swoje oceny i szczególne osiągnięcia
odnotowane na świadectwie do Systemu.
od 19 czerwca
do 23 czerwca
godz. 15 
 Kandydat składa kopie świadectwa oraz zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego
wyboru. Kandydat musi złożyd tyle kopii tych dokumentów
ile szkół wybrał w systemie.
Kandydat powinien sprawdzić na swoim koncie w Systemie
poprawność wprowadzonych i zaakceptowanych danych.
W przypadku wykrycia niezgodności należy niezwłocznie
skontaktowad się ze szkołą pierwszego wyboru.
od 26 czerwca
od godz. 12
do 1 lipca do
godz. 14 

Kandydat sprawdza, do jakiego oddziału został
zakwalifikowany i składa oryginały świadectwa
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.


Uwaga!
Nie złożenie oryginału świadectwa w terminie oznacza
bezpowrotną rezygnację z możliwości przyjęcia do danej
klasy. Kandydat taki będzie mógł ubiegać się o przyjęcie
wyłącznie w ramach rekrutacji uzupełniającej i dodatkowej.

3 lipca
od godz. 12 
Kandydat sprawdza w Internecie lub na liście wywieszonej
w szkole, czy jest przyjęty.
do 7 lipca
do godz. 13 
Kandydaci, którzy nie zdołali zakwalifikować się do
żadnego oddziału sprawdzają w Systemie lub w dowolnej
szkole ponadgimnazjalnej, gdzie pozostały wolne miejsca.
Następnie zgłaszają się do wybranej szkoły i składają
oryginały wymaganych do przyjęcia dokumentów.

 

Harmonogram działań gimnazjalisty 
rejestrowanego w Systemie przez gimnazjum

 Okres Rodzaj działania 
od 18 maja 
do 15 czerwca
godz. 15 
Gimnazjum przekazuje kandydatowi login i hasło do jego
konta.
Kandydat loguje się na swoje konto i wybiera szkoły oraz
układa listę oddziałów, do których chce kandydować w
kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
Kandydat drukuje podanie z Systemu.
Wydrukowane podanie podpisane przez siebie i rodziców
(prawnych opiekunów) oraz potwierdzone we właściwych
szkołach zaświadczenia i dokumenty, kandydat zanosi do
macierzystego gimnazjum.
od 19 czerwca
do 23 czerwca
Gimnazjum wprowadza do Systemu oceny i szczególne
osiągnięcia kandydata odnotowane na świadectwie,
a kandydat sprawdza czy wszystkie są poprawne.
W przypadku niezgodności niezwłocznie zgłasza to
w swoim gimnazjum.
od 26 czerwca
od godz. 12 
do 1 lipca
do godz. 14 

Kandydat sprawdza, do jakiego oddziału został
zakwalifikowany i składa oryginały świadectwa
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.


Uwaga!
Nie złożenie oryginału świadectwa w terminie oznacza
bezpowrotną rezygnację z możliwości przyjęcia do danej
klasy. Kandydat taki będzie mógł ubiegad się o przyjęcie
wyłącznie w ramach rekrutacji uzupełniającej i dodatkowej.

3 lipca
od godz. 12 
Kandydat sprawdza w Internecie lub na liście wywieszonej
w szkole, czy jest przyjęty.

 

 

Zmieniony ( 03.06.2009. )